Loading...

Regulamin

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego BudoNews.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wydawcą serwisu internetowego BudoNews.pl jest Proper Media Wojciech Przybylski z siedzibą w Bytomiu (41-902), ul. Moniuszki 22/306, NIP: 6452404466.

§ 2 PRAWA AUTORSKIE

 1. BudoNews.pl jest nazwą będącą własnością firmy Proper Media Wojciech Przybylski, zwaną dalej Wydawcą. Używanie tej nazwy wymaga zgody pisemnej Wydawcy.
 2. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym BudoNews.pl przysługują firmie Proper Media.
 3. Serwis internetowy BudoNews.pl podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
 4. Zawartość serwisu internetowego BudoNews.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Wydawcy, kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym BudoNews.pl lub ich fragmentów jest zabronione.
 5. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie internetowym BudoNews.pl lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw Wydawcy i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w BudoNews.pl materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW PORTALU BUDONEWS.pl

1) Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z BudoNews.pl zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

2) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

3) Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronione i przysługują Wydawcy; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Wydawcy, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i może skutkować natychmiastową reakcją Wydawcy, włącznie z pociągnięciem naruszającego prawa Wydawcy do odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 3 PRAWA WYDAWCY

Wydawca zastrzega sobie prawo do:

 1. Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania serwisu internetowego bez podania przyczyny.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 4 PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji serwisu internetowego BudoNews.pl, a zamieszczanych przez użytkowników w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach serwisu.
 2. Formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach serwisu internetowego BudoNews.pl, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
 3. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu BudoNews.pl ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 4. Jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
 5. Informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu BudoNews.pl, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
 6. Niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu BudoNews.pl;
 7. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 8.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu BudoNews.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 9.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

§ 5 KONTAKT Z REDAKCJĄ

 1. Użytkownik może przekazać Wydawcy swoje opinie oraz pytania dotyczące portalu oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich droga mailową na adres kontakt@budonews.pl.
 2. Przesłanie opinii, uwagi lub pytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Wydawcą. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.
 3. Na merytoryczne maile redakcja ma czas odpowiedzi do 14 dni.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu ogłoszenia go na stronie BudoNews.pl/regulamin/.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie BudoNews.pl/regulamin/.
 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Wydawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.